Winkelwagen

Ik ben al geregistreerd

Verzenden naar
Gebruik hezelfde adres voor verzending en facturering
Toevoegen / wijzigen verzendadres
Naam Unieke code Prijs Hoeveelheid BTW Korting Totaal
 
Totaal artikelprijzen
   

Gekozen verzendmethode

Geen verzendwijze geselecteerd

Selecteer alstublieft een verzendmethode

Onze excuses, geen verzendmethode komt overeen met de kenmerken van uw bestelling. Neem alstublieft contact met ons op.

 
Totaal:
0,00 €
0,00 €
Aantekeningen en speciale verzoeken
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: MASSAGE- EN REIKI PRAKTIJK

LICORNE

 

Kvk: 09116659 Btw-identificatienummer: NL1617.46.962.B.01

Beroepsvereniging: NOAG

Beroepsregels NOAG: http://noag.org

hierna te noemen: gebruiker

 

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker / Ondernemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever of Consument : de wederpartij van gebruiker.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en consumenten verkoop.

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden

opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

tussen gebruiker en een opdrachtgever ( consument) waarop gebruiker deze

voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet

door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle

overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden

betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien

deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van

opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn

of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene

voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in

overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.

vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het

doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor

aanvaarding is genoemd.

2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14

dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden

indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen

worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro's en inclusief

BTW en andere heffingen van overheidswege, maar exclusief eventuele in het kader

van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten,

tenzij anders aangegeven.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Uitvoering / Levering van de overeenkomst

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op

het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen

aan de daarbij gestelde voorwaarden. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste

inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt

de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding

van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de

ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft

gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs

behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de

overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van

de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft

gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit

de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de

opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat

gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of

onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker

kenbaar behoorde te zijn.

5. Verzendkosten

Verzending geschiedt met postnl, onderstaande tarieven kunnen in de toekomst

wijzigen, zulk wijziging kan bij de leveringsvoorwaarden worden vermeld, zonder de

algemene voorwaarden op dit punt aan te passen.

Een pakket tot 10 kg E 6,95

* Een pakket van 10-30 kg E 8,95.

* Voor brievenbuspost betaalt u E 6,95 (brievenbuspakketje met track & trace link).

(Alles geldend bij verzending binnen Nederland.)

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 12 van deze algemene

voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met

bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere

leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt,

of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst

heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst

zonder kosten te ontbinden.

6. Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft

onverwijld terugbetalen.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de

ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf

aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de

opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een

door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor

de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

9. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke

uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden / Diensten te wijzigen

of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst

dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,

kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of

kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover

tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in

hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit

honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor

onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen

uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde

werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker

derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

 

Artikel 7 Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium

overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden

vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren a’€ 75,- p/u., geldende voor de

periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend

uurtarief is overeengekomen.

3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW.

4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de

verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

5. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief

overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of

tarief.

6. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen

het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn

gestegen.

7. Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering

van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel

verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het

sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in

redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen

werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van

het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de

datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door

gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Aankopen via

webshop dienen via een van de betaalmethoden op de webshop te worden voldaan,

w.o. Ideal, mastercard, visa of paypal. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties

schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 7 dagen

dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een

rente verschuldigd van 8% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk

geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden

berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van

voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de

opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk

opeisbaar.

4. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten

strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van

de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende

rente.

Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling

weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening

aanwijst.

Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet

eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5. Indien gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,

nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer

de gebruiker een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn

betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-

dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en

is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke

incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15%

over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,=

en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer

kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en

percentages.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker geleverde zaken, blijven eigendom van gebruiker totdat de

opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten

overeenkomsten is nagekomen.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende

zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken

dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht

gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te

stellen.

4. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil

uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare

toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te

betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede

terug te nemen.

 

Artikel 10 Incassokosten

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van

zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening

buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft

in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare

boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €40,00.

2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk

waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen

eveneens voor rekening van opdrachtgever.

4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 11 Onderzoek, reclames,

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden / diensten / leveringen/ producten

dienen door de opdrachtgever / consument binnen 8 dagen na ontdekking, doch

uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk

te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd

mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is

adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten

zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar

zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te

worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer

mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van

artikel 14.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen

gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een

voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen

de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een

indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de

klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat

vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.,ingeval

van webverkoop kan er elektronisch worden opgezegd d.m.v. de

herroepingsformulier.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft

gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te

maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten

grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever

alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte

werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte

werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld

aan opdrachtgever.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker

in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten

werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging

ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich

meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 12 A - Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een

product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van

redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden

van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een

vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het

product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de

dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product

heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan

het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van

meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen:

de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste

zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een

bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen

derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een

materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

3. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt

de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke,

overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

4.Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de

consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de

oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de

consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 12 B - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product niet uitpakken of gebruiken,maar ongeopend

retour zenden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts

mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het

gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan

toegestaan in lid 1.

3.De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als

de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk

verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 12 C - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en

kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de

bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere

ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1

bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit

aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer

heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de

terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt

voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in

originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte

redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het

herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het

product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten

moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de

consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle

aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 12 D - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op

elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding

onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. .De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele

leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het

geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag

waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt

het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product

heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft

teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de

consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de

goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor

de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 12 E - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het

herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans

tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Dienstenovereenkomsten, na starten van de dienst, als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de

consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de

ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst

een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne

niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na

levering is verbroken;

5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere

producten;

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt

herroepen)

- Aan: Massage- en Reiki Praktijk Licorne

L.J. Costerstraat 5

6827 AR Arnhem

info@reikilicorne.nl

 

-Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij

producten]

…...........................................................

- [Naam consumenten(en) :

….................................................................................

- [Adres consument(en):

…..........................................................................................

-[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt

ingediend)

…..............................................................

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de

overeenkomst te ontbinden, indien:

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden

goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal

nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts

gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor

zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen

voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid

uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de

overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet

langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de

overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de

opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de

verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt

tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid

beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de

opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €.350,-.

(Zegge: Driehonderdvijftig euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot

maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende

geval te verstrekken uitkering.

3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht

met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot

het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,

voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze

voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker

aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker

toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover

opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe

schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door

bedrijfsstagnatie.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor

directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld

van gebruiker of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 15 Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden.

 

Artikel 16 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij

daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan

schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende

opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende

oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen,

doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker of opdrachtgever worden daaronder

begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de

omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn

verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan

twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder

verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels

gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen

nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige

waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na

te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze

declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie

die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben

verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is

medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt

gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond

van de Auteurswet.

2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen,

overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend

bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem

zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar

gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte

stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 19 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van

geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft

gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde

rechter.

2,Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste

hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht

van toepassing.

 

Artikel 22 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op www.reikilicorne.nl of shop.reikilicorne.nl

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is

de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde

van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Arnhem 6 juni 2016